Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 14/01/2022

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 226.2 -3.8 -1.65 22 250.0 210.0 226.8 230.0 278
02/22 228.2 -4.3 -1.85 4 252.5 212.5 229.5 232.5 659
03/22 231.3 -4.6 -1.95 12 255.9 215.9 231.8 235.9 1193
04/22 234.9 -4 -1.67 27 258.9 218.9 235.0 238.9 1313
05/22 237.0 -3.8 -1.58 62 260.8 220.8 239.1 240.8 1969

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/22 14740 +70 0.48 22 14740 14650 14650 14670 2035
03/22 14860 -105 -0.70 254 14880 14775 14810 14965 4605
04/22 14925 -120 -0.80 175 14945 14845 14870 15045 3167
05/22 14980 -130 -0.86 87381 15005 14890 14925 15110 253163
06/22 15030 -130 -0.86 4896 15055 14945 14970 15160 12733

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
05/14 0   NaN 0     0 63.35 0
06/14 0   NaN 0     0 63.35 0
07/14 0   NaN 0     0 63.35 0
05/14 74.5 +1.30 NaN 2 74.50 74.10 74.4 73.2 381
06/14 74.4 +1.40 NaN 2 74.40 74.40 74.4 73 250
07/14 74.3 +1.20 NaN 2 75.00 74.20 75 73.1 269

Hoàng Minh Thy

Theo Giacaphe

Bài khác

Bài viết mới