thot not

Cây thốt nốt

Cây thốt nốt Photo by: Trung Nguyên