huy hoang minh nhan chung chi iso

Huy Hoàng Minh hoàn thiện hơn với chứng nhận ISO 9001:2015 đánh giá lần 2

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 9001 là sản phẩm của doanh nghiệp đưa ra thị trường luôn đáp ứng và đảm bảo chất lượng, giúp doanh nghiệp luôn duy trì và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và làm ăn chân chính.