Giá cao su sàn Tocom, giá cao su Thái Lan, giá cao su Thượng Hải, Ngày 25/01/2023

Công ty Cao su nhựa Huy Hoàng Minh cung cấp giá cao su trực tuyến sàn Tocom, giá cao su STR20, giá cao su RSS3, giá cao su Thái Lan, giá cao su Nhật Bản, giá cao su Thượng Hải...

 

Giá cao su RSS3 sàn Tocom (Tokyo - Nhật Bản)

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
01/23 214.8 -2 -0.92 2 238.4 195.2 215 216.8 75
02/23 213.5 -1.3 -0.61 1 236.2 193.4 213.5 214.8 609
03/23 217.5 -1 -0.46 9 240.3 196.7 218.5 218.5 1117
04/23 221.6 -1.6 -0.72 85 245.5 200.9 223.3 223.2 1047
05/23 226.1 -1.6 -0.70 113 250.4 205 227.5 227.7 4161

Giá cao su trực tuyến tại Thượng Hải

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
03/23 13205 -165 -1.23 7539 13420 13165 13400 13370 18301
04/23 13225 -165 -1.23 2044 13445 13210 13445 13390 13876
05/23 13225 -160 -1.20 160306 13455 13205 13430 13385 201170
06/23 13165 -140 -1.05 2051 13375 13135 13320 13305 16033
07/23 13185 -145 -1.09 32 13350 13170 13335 13330 1909

Giá cao su STR20 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
02/23 137.9 1.3 -0.93 102 139.7 137.6 139.5 139.2 5893
03/23 139.2 0.9 0.65 194 139.5 138.8 139 138.3 6033
04/23 139 0.7 0.51 318 139.4 138.7 139 138.3 11234
05/23 139.4 0.8 0.58 449 139.9 139 139 138.6 15191
06/23 146.9 1.5 1.03 0 147.3 146.1 146.3 145.4 0

Giá cao su RSS3 giao dịch tại Thái Lan

Kỳ hạn Giá khớp Thay đổi % Số lượng Cao nhất Thấp nhất Mở cửa Hôm trước HĐ Mở
02/23 163.9 0.8 0.49 0 164 163 163 163.1 0
03/23 164.1 1.5 0.92 0 164.1 162.6 162.6 162.6 0
04/23 164.4 0.8 0.49 0 164.4 163.2 163.2 163.6 0
05/23 156.5 1.8 -1.14 5 156.5 156.5 156.5 158.3 25
06/23 168 0.6 0.36 0 168 168 165.2 167.4 0
 

Hoàng Minh Thy

Theo giacaphe

Bài khác

Bài viết mới